O zavodu

Novo vodstvo se je soočilo s številnimi okoliščinami, ki jih je težko predvideti in posledično težko zanesljivo načrtovati. Zato smo se odločili pripraviti Strateški načrt Zdravstvenega doma Radeče za obdobje 2018-2022. S strateškim načrtom smo analizirali razpoložljive vire, postavili cilje oziroma pričakovane rezultate in določili poti za doseganje teh ciljev. Gre za jasen strateški okvir delovanja naše organizacije, kot osnove za sprejemanje operativnih odločitev v prihodnosti. Nedvomno prav jasna strateška opredelitev in soglasje med vodstvenimi delavci ustvarita zanos in zagon za nadaljnje delovanje.

Strateški načrt ZD Radeče za obdobje 2018-2022 je izdelan na temeljni opredelitvi, da bo organizacija primarnega zdravstva ostala enaka sedanji, pri čemer bodo v organizacijo vključene tudi  notranje organizacijske spremembe, s ciljem, da bo poslovanje in delovanje zavoda bolj uspešno, kakovostno in sodobno. Strateški načrt vključuje širitve dejavnosti, prenove in adaptacije, nakupe nove sodobne opreme in tudi nove zaposlitve v dejavnostih, kjer so sedaj vključeni  pogodbeni sodelavci.

Že od ustanovitve Zdravstvenega doma Radeče dalje se zavedamo, da so poleg ustvarjanja ugodnih poslovnih rezultatov pomembne tudi stvari, ki zaposlenim in prebivalcem v okolju, v katerem zdravstveni dom deluje, omogočajo bogatejše, kakovostnejše in lepše življenje.

V tem smislu tudi naša poslovna uspešnost temelji na zavzetosti in znanju zaposlenih. Prizadevamo si pridobiti, motivirati in obdržati zavzete in sposobne sodelavce in graditi kulturo zaupanja med sodelavci, pacienti in širšim družbenim okoljem.

Zavedamo se, da so zagotovilo uspešne prihodnosti brez dvoma ljudje. Znanje, izkušnje in motivacija zaposlenih so za organizacijo vitalnega pomena, zato skrbno načrtujemo zaposlovanje novih sodelavcev, njihovo uvajanje v delo ter njihov osebni in strokovni razvoj. Hkrati si prizadevamo za ustvarjanje delovnega okolja, v katerem delovne zahteve in rezultate združujemo z zadovoljstvom in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Prav tako je naše vodilo usmerjena, načrtovana in stalna skrb za organizirano vpeljevanje in usposabljanje mladih kadrov v delo. Gre za posebno obliko skrbi za sistematično vključevanje mladih strokovnjakov v delovni proces po končani pridobitvi izobrazbe. Cilj tovrstnega usposabljanja je izobraževanje in vzgajanje za delo ter za osebni razvoj. Je koristna  popotnica v svet poklicnega udejstvovanja, saj začetniku omogoči stik z novimi delovnimi področji in  boljši pregled nad dogajanjem v praksi. Program se izvaja pod vodstvom mentorja.

Študente programov na vseh treh študijskih stopnjah ter dijake gimnazij in srednjih šol družboslovnih in zdravstvenih smeri bomo vsako leto povabili k sodelovanju pri pripravi projektnih, seminarskih, diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, ki so povezani z zdravstveno tematiko na primarni ravni. S tem želimo okrepiti raziskovalno in razvojno delo, saj z mentorstvom ohranjamo in nadgrajujemo strokovnost na vseh področjih, kar nam pomaga, da gremo lažje v korak z razvojem zdravstvene stroke.

Z namenom izboljšanja kompetenc zaposlenih in s tem povečanja njihove prilagodljivosti in učinkovitosti ter krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju, smo ustanovili kompetenčni center. Ta je namenjen vodjem, kadrovskim delavcem in ostalim zaposlenim.

Za reševanje nesporazumov med pacienti in zaposlenimi, med samimi zaposlenimi, med zaposlenimi in delodajalcem ter drugimi, vpletenimi v spore, imamo oblikovan mediacijski center, ki ob pomoči nevtralnega mediatorja zagotavlja enakovredno pozicijo vseh udeležencev v celotnem postopku.

Prepričani smo, da bomo s takšnim pristopom prišli v situacijo, v kateri bodo pacienti zdravljeni najbolj optimalno, zaposleni bodo imeli pozitivno delovno okolje, vodje poslovno uspešno organizacijo z maksimalno urejenimi notranjimi procesi in dobro javno podobo, plačnik pa bo zadovoljen zaradi sposobnosti izkoriščanja vseh prejetih sredstev za realizacijo programov.

TOP