Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema European work & family audit, v Sloveniji pa je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki postopek izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter zainteresiranimi partnerji.

Osnovni namen certifikata je izvajanje določenih aktivnosti za delavke in delavce (v nadaljevanju: delavci), ki jim omogočajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, povečujejo zadovoljstvo tako delodajalca kot delavcev, krepijo pripadnost podjetju in višajo produktivnost dela. Družba tako lažje upravlja s človeškimi viri, z večanjem družbene odgovornosti pa pridobiva na konkurenčni prednosti in s tem izboljšuje podobo v javnosti. Pridobitev certifikata poteka v dveh korakih. Prvi korak je pridobitev osnovnega certifikata, drugi pa pridobitev polnega certifikata.

V juniju 2016 se je Zdravstveni dom Radeče (v nadaljevanju: ZD) vključil v postopek za pridobitev osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. Imenovana je bila projektna skupina, ki je v nadaljnjih mesecih skupaj z Ekvilib Inštitutom izdelala podlage za pridobitev osnovnega certifikata. Pripravljen je bil izbor ukrepov, ki bi bili primerni za družbo in plan implementacije izbranih ukrepov, kateri so bili nato predstavljeni direktorici, ki je izmed predlaganih ukrepov izbrala tiste, ki so po njenem mnenju za družbo najprimernejši.

Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje je bil ZD Radeče s sklepom revizorskega sveta podeljen 1.12.2016.

 

 

Seznam izbranih ukrepov za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje:

NAZIV UKREPA KRATEK OPIS UKREPA
KOMUNICIRANJE Z ZAPOSLENIMI Delavcem s sprejete ukrepe predstavi v brošuri, ki jo prejmejo fizično. Vsa nadaljnja obvestila glede pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje delavci prejmejo predvidoma po e-pošti.

Vsa vprašanja glede ukrepov in usklajevanja

poklicnega in družinskega življenja lahko delavci naslovijo na e-naslov: tajnistvo@zd-radece.si

KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO JAVNOSTJO Pri oglasih za zaposlitev organizacija uporablja dikcijo: »Zaposlujemo po načelu ne diskriminatornosti in enakih možnosti«. S pomočjo komunikacijskih orodij se zunanji javnosti predstavi aktivnosti s področja usklajevanja dela in družine (uporaba logotipa DPP v vsej korespondenci ZD, informiranje zunanje javnosti o ukrepih na spletni strani ZD, promocija logotipa, promocija Certifikata na seminarjih, predavanjih, prireditvah, tabla pri vhodu v ZD).
RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE Zbiranje informacij zaposlenih o zadovoljstvu, pogostosti uporabe posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za usklajevanje dela in družine. S strani Ekviliba pridobitev ankete, na osnovi katere se bo ugotovilo % zadovoljnih delavcev oz. stopnja zadovoljstva z usklajevanjem dela in družine.
IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE Organizacija organizira osnovno izobraževanje za vodje, na katerih se opredeli pomen pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih družini prijazne politike podjetja. Spremljanje, izbira ter prijava modula izobraževanja preko internetne strani Ekviliba.
IZMENSKO DELO Organizacija pri načrtovanju izmenskega dela upošteva potrebe zaposlenih z družinami v obliki internih možnosti prehajanja iz ene izmene v drugo.
ČASOVNI KONTO Opravljeno število osmih ur se lahko obravnavava kot časovno dobroimetje ali kot dolgovane ure. Časovno dobroimetje lahko zaposleni svobodno koristi za plačano odsotnost z dela v skladu s protokolom o uporabi dobroimetja (viška) ur. Dolgovane ure zaposleni nadomesti s protokolom o »vračilu« dolgovanih ur.
NAČRTOVANJE LETNEGA DOPUSTA Pri načrtovanju letnega dopusta odgovorne osebe upoštevajo šolske počitnice otrok zaposlenih starih do 12 let in/ali dopust partnerja (v kolikor ima ta kolektivni dopust), glede na izražene želje zaposlenih in možnosti v organizaciji dela.
ORGANIZACIJA TIMSKEGA DELA Naloge se ne glede na zahtevo dela porazdelijo glede na družinske situacije posameznih članov. Te situacije se upoštevajo tudi pri časovnem načrtovanju sestankov. Sestanki se zaključijo do 14.45 ure.
PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN POMOČ Podjetje organizira anonimno zunanjo strokovno pomoč na območju Ljubljane npr. v primeru psihičnih/psiholoških težav, soočanja s težko situacijo na delovnem mestu, odvisnosti, težav v partnerskem odnosu ali drugih nepredvidenih kriznih situacij posameznika. V primeru družinskih zadev lahko ponudbo koristi tudi partner/otrok zaposlenega.

 

Delavci bodo o pričetku izvajanja vsakega posameznega ukrepa obveščeni.

 

Dodatne informacije dobite pri članih projektne skupine:

  • Natalija Klanšek
  • Katja Križnik
  • Tanja Udovč

Radeče, marec 2017

TOP